The Social Impact of Rotterdam Unlimited

The Social Impact of Rotterdam Unlimited

Deel 1 (2015/2016)
De quality impact monitor is een ‘meet’ instrument gebaseerd op de waarden van culturele organisaties, ontwikkeld door Het Atelier. Dit meetinstrument is gepitcht.

Rotterdam Unlimited heeft onder meer in zijn doelstellingen geformuleerd dat RU een bijdrage wil leveren aan de sociale cohesie in Rotterdam, met een divers cultureel programma als middel daarvoor. Gebaseerd op de waarde basis van de quality impact monitor, heeft Het Atelier - Foundation for Creativity and Entrepeneurship in samenwerking met de Erasmus Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar de sociale impact van  Rotterdam Unlimited, om een inschatting te maken in hoeverre RU die doelstelling waar maakt.

De twee belangrijkste elementen van sociale cohesie  zijn in deze als volgt gedefinieerd:
- solidariteit en saamhorigheid
- diversiteit

De vraag is in hoeverre RU succesvol is in het realiseren van deze waarden.  Gebaseerd op de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat RU voor wat betreft beide waarden, nl solidariteit en saamhorigheid en diversiteit de score goed behaalt en in potentie de waardering uitmuntend in zich heeft. 

Opvallend is dat de ervaring tijdens het evenement de verwachting overstijgt op nagenoeg alle gebieden die Rotterdam Unlimited in zijn propositie aanbiedt.

Voor wat betreft het artistieke aanbod (a broad range of emerging and well-known artists, a broad range of art forms, artists of different generations, culturally and ethnical divers art, diversity of genres), maar ook voor wat betreft de sociale impact: fun with friends, multicultural communication, communication among divers social groups, intergenerational communication)

Deel 2 (2016/2017)
Voor de oproep van de tender Europese Commissie Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe heeft dit onderzoek een methode voorgesteld genaamd Value Based Approach (VBA) om op systematische wijze de verschillende types van kennis -en netwerk spillovers van cultuur in kaart te brengen. Rotterdam Unlimited is daarbij als voorbeeld ingezet.

Dit onderzoek is uitgevoerd door diverse economen onder leiding van het Centre for Research and Education in Arts and Economics.  Met spillovers in deze context wordt bedoeld de toegevoegde waarde op sociaal en cultureel niveau.

In de context van Rotterdam Unlimited test het onderzoek de volgende theorieën:

1. De systematische betrokkenheid bij creatieve activiteiten met cultuur leidt tot het genereren van nieuwe vormen van sociale interacties. Dit verwijst naar kennis spillovers in termen van toenemende zichtbaarheid, tolerantie en engagement tussen verschillende groepen binnen de lokale gemeenschap.
2. Het ervaren en uitoefenen van cultuurgerichte creatieve activiteiten vertaalt zich in nieuwe toepassingen van maatschappelijke samenwerkingen en sociale cohesie binnen een gemeenschap. Dit verwijst naar netwerk spillovers in termen van sociale cohesie.

62% is tussen de 20 en 40 jaar
56% Hollands
25% andere ethniciteiten
> dan 50% is hoger opgeleid

Conclusies:
1. De belangrijkste kernwaarde van RU is sociale cohesie, gedefinieerd als solidariteit en diversiteit.
2. Het in kaart brengen van Rotterdam Unlimited laat zien dat Rotterdam Unlimited een grote diversiteit aan bezoekers trekt
3. Het toepassen van de Value Based Approach bewijst dat het evenement zeer sterke maatschappelijke parameters heeft vanwege het bij elkaar brengen van een diversiteit aan bezoekers die een gevoel van erbij horen ervaren. Samenhorigheid, solidariteit, terwijl er genoten wordt van de rijke programma-diversiteit. RU brengt een behoorlijk etnische diversiteit van bezoekers op de been en brengt diverse generaties en mensen samen, die gelijkmatig verdeeld zijn onder laag en hoog jaarlijks inkomen en opleidingsniveau.
4. In het algemeen worden hoge waardes toegekend aan solidariteit en programma diversiteit, waar de diversiteit van het programma als iets belangrijker wordt ervaren.
5. De analyse laat tevens zien dat over het algemeen bezoekers social and program diversity en connectedness between different social groups heel erg belangrijk vinden bij elk cultureel evenement. De meerderheid (tot 80%) geeft aan deze waardes ook echt ondervonden te hebben tijdens een bezoek aan Rotterdam Unlimited. De bezoekers beoordeelden deze ervaring als gematigd tot zeer belangrijk.
6. Na toepassing van de VBA kunnen we constateren dat Rotterdam Unlimited niet alleen een evenement is met een onderscheidend programma aanbod. Door het bieden van mogelijkheden om sociale impact te vergroten, worden kennelijk bezoekers aangetrokken met een positieve houding ten aanzien van nieuwe sociale ervaringen.
7. Een uiterst belangrijk resultaat wordt behaald met betrekking tot de sociale en maatschappelijke impact. Uit de resultaten blijkt dat alle belanghebbenden (visitors/peers) gemeen hebben dat de grootste positieve impact is gerealiseerd met betrekking tot verbondenheid tussen mensen uit verschillende culturen, sociale achtergronden en generaties. Die sociale / maatschappelijke dimensies zijn verbeterd door en tijdens de feitelijke gebeurtenis van RU.
8. De meest uitgesproken dimensie vanuit het perspectief van de bezoekers is de toename van bewustwording en begrip van de diversiteit in de stad, wat bijdraagt aan het gevoel er bij te horen. Tijdens de interviews maken de respondenten ook duidelijk onderscheid tussen bewustwording en begrip. Terwijl volgens hen RU een sterkere impact heeft op bewustwording dan op begrip. In termen van RU spillovers zou dit kunnen betekenen dat het sociale kapitaal dat tijdens het festival wordt gegenereerd een blijvend effect kan hebben op de sociale samenhang van de stad, indien er systematisch meer inspanningen door de verschillende stakeholders wordt gepleegd.

 

Partners

Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies

De organisatie van Rotterdam Unlimited maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren.

ENGLISH: The organization of Rotterdam Unlimited are using cookies in order to optimize its website.